australian heath nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

australian heath nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm australian heath giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của australian heath.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • australian heath

    any heathlike plant of the family Epacridaceae; most are of the Australian region

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).