australian chestnut nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

australian chestnut nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm australian chestnut giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của australian chestnut.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • australian chestnut

    Similar:

    moreton bay chestnut: Australian tree having pinnate leaves and orange-yellow flowers followed by large woody pods containing 3 or 4 seeds that resemble chestnuts; yields dark strong wood

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).