auris internal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

auris internal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm auris internal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của auris internal.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • auris internal

    * kỹ thuật

    y học:

    tai trong