attrition testing machine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

attrition testing machine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm attrition testing machine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của attrition testing machine.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • attrition testing machine

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    máy thử mòn