attainable standard nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

attainable standard nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm attainable standard giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của attainable standard.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • attainable standard

    * kinh tế

    tiêu chuẩn có thể đạt dược