attainableness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

attainableness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm attainableness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của attainableness.

Từ điển Anh Việt

  • attainableness

    xem attain

Từ điển Anh Anh - Wordnet