attainable accuracy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

attainable accuracy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm attainable accuracy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của attainable accuracy.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • attainable accuracy

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    độ chính xác đạt được