arteriae sigmoideae nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arteriae sigmoideae nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arteriae sigmoideae giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arteriae sigmoideae.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • arteriae sigmoideae

    * kỹ thuật

    y học:

    động mạch xích ma