arteriae palatinae minores nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arteriae palatinae minores nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arteriae palatinae minores giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arteriae palatinae minores.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • arteriae palatinae minores

    * kỹ thuật

    y học:

    động mạch vòm miệng bé