arteriae nutriciae humeri nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arteriae nutriciae humeri nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arteriae nutriciae humeri giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arteriae nutriciae humeri.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • arteriae nutriciae humeri

    * kỹ thuật

    y học:

    động mạch nuôi xương cánh tay