arrogant nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arrogant nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arrogant giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arrogant.

Từ điển Anh Việt

 • arrogant

  /'ærəgənt/

  * tính từ

  kiêu ngạo, kiêu căng; ngạo mạn

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • arrogant

  having or showing feelings of unwarranted importance out of overbearing pride

  an arrogant official

  arrogant claims

  chesty as a peacock

  Synonyms: chesty, self-important