arrester hook nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arrester hook nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arrester hook giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arrester hook.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • arrester hook

    * kỹ thuật

    móc hãm

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • arrester hook

    Similar:

    arrester: a restraint that slows airplanes as they land on the flight deck of an aircraft carrier