apyretic tetanus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

apyretic tetanus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm apyretic tetanus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của apyretic tetanus.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • apyretic tetanus

    Similar:

    tetany: clinical neurological syndrome characterized by muscular twitching and cramps and (when severe) seizures; associated with calcium deficiency (hypoparathyroidism) or vitamin D deficiency or alkalosis

    Synonyms: tetanilla, intermittent tetanus, intermittent cramp

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).