apyretic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

apyretic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm apyretic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của apyretic.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • apyretic

    * kỹ thuật

    y học:

    không sốt