appear before arbitration (to...) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

appear before arbitration (to...) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm appear before arbitration (to...) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của appear before arbitration (to...).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • appear before arbitration (to...)

    * kinh tế

    ra trước tòa án trọng tài