appearance potential nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

appearance potential nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm appearance potential giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của appearance potential.

Từ điển Anh Việt

  • appearance potential

    (Tech) điện thế xuất hiện