apogee boost motor (abm) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

apogee boost motor (abm) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm apogee boost motor (abm) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của apogee boost motor (abm).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • apogee boost motor (abm)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    động cơ khởi động Viễn điểm