apogee altitude (aa) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

apogee altitude (aa) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm apogee altitude (aa) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của apogee altitude (aa).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • apogee altitude (aa)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    độ cao viễn điểm