apogee (boost) motor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

apogee (boost) motor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm apogee (boost) motor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của apogee (boost) motor.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • apogee (boost) motor

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    động cơ đẩy tải cực điểm