anoint nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anoint nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anoint giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anoint.

Từ điển Anh Việt

 • anoint

  /ə'nɔint/

  * ngoại động từ

  xức dầu, thoa dầu, bôi dầu

  xức dầu thánh

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • anoint

  choose by or as if by divine intervention

  She was anointed the head of the Christian fundamentalist group

  administer an oil or ointment to; often in a religious ceremony of blessing

  Synonyms: inunct, oil, anele, embrocate