annular eclipse nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

annular eclipse nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm annular eclipse giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của annular eclipse.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • annular eclipse

    only a thin outer disk of the sun can be seen

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).