amicable settlement nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amicable settlement nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amicable settlement giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amicable settlement.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • amicable settlement

    * kinh tế

    hòa giải

    sự giải quyết hữu hảo

    sự hòa giải