amendment commission nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amendment commission nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amendment commission giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amendment commission.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • amendment commission

    * kinh tế

    phí thủ tục sửa đổi