amazon boundary layer experiment (able) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amazon boundary layer experiment (able) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amazon boundary layer experiment (able) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amazon boundary layer experiment (able).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • amazon boundary layer experiment (able)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    Thử nghiệm tần biên Amazon