alumnus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alumnus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alumnus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alumnus.

Từ điển Anh Việt

 • alumnus

  /ə'lʌmnəs/

  * danh từ, số nhiều alumni

  /ə'lʌmnai/

  (nguyên) học sinh; (nguyên) học sinh đại học

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • alumnus

  a person who has received a degree from a school (high school or college or university)

  Synonyms: alumna, alum, graduate, grad