althea rosea nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

althea rosea nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm althea rosea giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của althea rosea.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • althea rosea

    Similar:

    rose mallow: plant with terminal racemes of showy white to pink or purple flowers; the English cottage garden hollyhock

    Synonyms: Alcea rosea

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).