alopecia totalls nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alopecia totalls nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alopecia totalls giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alopecia totalls.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alopecia totalls

    * kỹ thuật

    y học:

    hói hoàn toàn