alopecia areata nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alopecia areata nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alopecia areata giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alopecia areata.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alopecia areata

    * kỹ thuật

    y học:

    rụng tóc từng vùng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • alopecia areata

    patchy baldness