alopecia hereditaria nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alopecia hereditaria nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alopecia hereditaria giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alopecia hereditaria.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alopecia hereditaria

    * kỹ thuật

    y học:

    rụng tóc di truyền