alopecia capitis totalis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alopecia capitis totalis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alopecia capitis totalis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alopecia capitis totalis.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alopecia capitis totalis

    * kỹ thuật

    y học:

    hói toàn đầu