alluvion nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alluvion nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alluvion giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alluvion.

Từ điển Anh Việt

 • alluvion

  /ə'lu:vjən/

  * danh từ

  sự bồi đất (lên bãi biển, bờ sông...)

  nước lụt

  bồi tích, đất bồi, phù sa

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • alluvion

  * kỹ thuật

  bồi tích

  đất bồi

  phù sa

  sự bồi đất

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • alluvion

  gradual formation of new land, by recession of the sea or deposit of sediment

  Similar:

  flood: the rising of a body of water and its overflowing onto normally dry land

  plains fertilized by annual inundations

  Synonyms: inundation, deluge

  alluvial sediment: clay or silt or gravel carried by rushing streams and deposited where the stream slows down

  Synonyms: alluvial deposit, alluvium