allochtonous nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

allochtonous nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm allochtonous giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của allochtonous.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • allochtonous

    * kỹ thuật

    ngoại lai