allochtonous rock nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

allochtonous rock nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm allochtonous rock giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của allochtonous rock.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • allochtonous rock

    * kỹ thuật

    đá ngoại lai