allochtonous deposit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

allochtonous deposit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm allochtonous deposit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của allochtonous deposit.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • allochtonous deposit

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    trầm tích ngoại lai