allochtonous fold nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

allochtonous fold nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm allochtonous fold giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của allochtonous fold.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • allochtonous fold

    * kỹ thuật

    nếp uốn ngoại lai