alizarin yellow nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alizarin yellow nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alizarin yellow giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alizarin yellow.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • alizarin yellow

    any of various yellow dyes; not related chemically to alizarin but applied in the same manner

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).