alizarine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alizarine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alizarine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alizarine.

Từ điển Anh Việt

 • alizarine

  /ə'lizərin/ (alizarin) /ə'lizərin/

  * danh từ

  (hoá học) Alizarin

  (định ngữ) (thuộc) alizarin

  alizarin dyes: thuốc nhuộm alizarin

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • alizarine

  Similar:

  alizarin: an orange-red crystalline compound used in making red pigments and in dyeing