aliquot nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aliquot nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aliquot giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aliquot.

Từ điển Anh Việt

 • aliquot

  ước số

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • aliquot

  * kinh tế

  lượng xác định

  * kỹ thuật

  phân ước

  ước số

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • aliquot

  an integer that is an exact divisor of some quantity

  4 is an aliquot part of 12

  Synonyms: aliquot part

  Antonyms: aliquant

  signifying an exact divisor or factor of a quantity