aliquote part nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aliquote part nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aliquote part giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aliquote part.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • aliquote part

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    phần phân ước