aleutian nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aleutian nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aleutian giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aleutian.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • aleutian

    of or relating to the Aleut or their language or culture

    Similar:

    aleut: a member of the people inhabiting the Aleutian Islands and southwestern Alaska

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).