airtight nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

airtight nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm airtight giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của airtight.

Từ điển Anh Việt

 • airtight

  * tính từ

  kín hơi, kín gió

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • airtight

  * kỹ thuật

  kín gió

  kín hơi

  kín khí

  điện lạnh:

  kín không khí

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • airtight

  having no weak points

  an airtight defense

  an airtight argument

  Synonyms: air-tight

  not allowing air or gas to pass in or out

  Synonyms: air-tight, gas-tight