airtight body nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

airtight body nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm airtight body giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của airtight body.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • airtight body

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    vỏ bít kín