airtight window nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

airtight window nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm airtight window giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của airtight window.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • airtight window

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    cửa sổ kín khít