air-cool nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

air-cool nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm air-cool giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của air-cool.

Từ điển Anh Việt

 • air-cool

  /'eəku:l/

  * ngoại động từ

  làm nguội bằng không khí

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • air-cool

  equip with an apparatus for controlling the humidity and temperature

  Our house is not air-conditioned

  Synonyms: air-condition