air-cooled triode (act) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

air-cooled triode (act) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm air-cooled triode (act) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của air-cooled triode (act).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • air-cooled triode (act)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    triôt làm bằng không khí