air-cooled refrigerating installation [system] nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

air-cooled refrigerating installation [system] nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm air-cooled refrigerating installation [system] giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của air-cooled refrigerating installation [system].

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • air-cooled refrigerating installation [system]

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    hệ thống lạnh giải nhiệt gió