agio theory nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

agio theory nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm agio theory giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của agio theory.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • agio theory

    * kinh tế

    nguyên lý tiền các