agio account nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

agio account nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm agio account giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của agio account.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • agio account

    * kinh tế

    tài khoản agiô

    tài khoản chiết khấu