affinity group nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

affinity group nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm affinity group giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của affinity group.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • affinity group

    * kinh tế

    nhóm đồng hệ