affinity card nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

affinity card nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm affinity card giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của affinity card.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • affinity card

    * kinh tế

    thẻ ái hữu